สมัครเรียนได้ทุกวันที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ติดต่อสอบถาม 0 5482 0099
เข้าศึกษาระบบรับตรง


หลักสูตรที่เปิดรับศึกษา


1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ) 
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ)  สาขาวิชาการบัญชี
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ)  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาโดยระบบรับตรง


1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยผู้สมัครเรียงลำดับเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรกช่องทางการรับสมัคร


1. สมัครด้วยตนเอง สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด (ชั้น 1) อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา 444 ถ.วชิราวุธดำเนิน
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร.054-820099,054-265170 โทรสาร. 054-265184
2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง) จำนวน 2 ชุด
6. ใบแสดงผลการเรียน (transcript) จำนวน 5 ชุด

*หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ กรณีเอกสารไม่ครบสามารถนำมายื่นได้ก่อนวันเปิดภาคเรียน
เกณฑ์การคัดเลือกโดยระบบรับตรง

(1) พิจารณาผลการทดสอบ/สัมภาษณ์ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
     1.1 แบบทดสอบความถนัด
     1.2 สอบสัมภาษณ์
(2) พิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยก่อนสำเร็จการศึกษา
(3) พิจารณาจากความสามารถพิเศษของผู้สมัครเข้าศึกษา
(4) พิจารณาจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่างเป็นนักเรียน
*หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องทำการทดสอบ* ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจัดกลุ่มเรียนในวันรายงานตัว2012 NTU. All Rights Reserved.