ไทย English      
  คณะบริหารธุรกิจ
  Faculty Of Business Administration
Follow Me on  
   
 
คณะบริหารธุรกิจ
Faculty Of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ
Faculty Of Business Administration
 
 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

 อาจารย์ภควัตร ใจสิน นำนักศึกษาในรายวิชา การจัดการผลิตและปฏิบัติการ (BUSI 206) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เชิงบูรณาการ และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติงานจริง ณ ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลําพูน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน โดยศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ รองรับการกระจายสินค้าทั่วภาคเหนือ จำนวน 14 จังหวัด 634 สาขา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เชิงบูรณาการ และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติงานจริง โดยการนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน จนเกิดเป็นวิสัยทัศน์และโอกาสทางธุรกิจที่เป็นจริงได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจากการบูรณาการองค์ความรู้ในห้องเรียนเชื่อมโยงกับ ข้อมูลของพื้นที่แหล่งศึกษาเป้าหมาย เพื่อให้หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่นได้มีความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับการศึกษาของหลักสูตรฯ เพื่อประยุกต์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาในรายวิชาการจัดการผลิตและปฏิบัติการ (BUSI 206) และระหว่างหลักสูตรฯ กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
 
         
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.