ไทย English      
  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  Faculty Of Health Sciences
Follow Me on  
   
 
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Faculty Of Health Sciences
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Faculty Of Health Sciences
 
 

 

ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 


           จุดเริ่มต้นของการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 สืบเนื่องมาจากในช่วงเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยโยนก  มีนักศึกษาในทุกคณะ/สาขาวิชาจำนวนน้อยและมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนนักศึกษาลดลงเรื่อยๆ ณ ช่วงเวลานั้นมี ดร.จินดา งามสุทธิ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้รับข้อเสนอแนะจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ให้พิจารณาเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่คาดว่าจะมีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษา  ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้อาจารย์ ภาณี วิภาศรีนิมิต (ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางมาก่อน และเกษียณอายุราชการได้ประมาณ 2 ปี เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)  ให้เป็นผู้จัดทำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยที่ในขณะนั้นยังไม่ได้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโยนก จากนั้นทางมหาวิทยาลัยได้นำเสนอหลักสูตรเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำหลักสูตรฯเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขออนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ต่อมาหลักสูตรฯได้รับการอนุมัติจากการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ชื่อปริญญาภาษาไทย (ชื่อเต็ม)สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ชื่อย่อ) ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Bachelor of Public Health Program in Public Health (ชื่อย่อ) B.P.H (Public Health)
 

 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.