ไทย English      
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  Faculty Of Social Science And Humanities
Follow Me on  
   
 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty Of Social Science And Humanities
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty Of Social Science And Humanities
 
 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

          คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เริ่มก่อตั้งและอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2534 โดยใช้ชื่อว่า “คณะศิลปศาสตร์” ดำเนินการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ โดยมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาหลักด้านศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และจัดสอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาเมื่อปี พ.ศ 2537 และผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัยในปี 2534 

          ปีการศึกษา 2541 ได้รับการอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาในปีการศึกษา 2546

         ปีการศึกษา 2544 ได้รับอนุมัติเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

          ปีการศึกษา 2544 สภาวิทยาลัยโยนก อนุมัติก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี 5 สาขาวิชาหลักดังกล่าวข้างต้น อยู่ภายใต้สังกัด ต่อมาได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย โดยปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อปัญญาและฝึกฝนทักษะอย่างพอเพียงให้เหมาะสมกับสภาพขององค์ความรู้ใหม่ จึงขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพัฒนาสังคม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2545

          ปีการศึกษา 2546 ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เปิดดำเนินการสอน กลุ่มวิชาโท คือ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

          ปีการศึกษา 2547 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 และสำนักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548

          ปีการศึกษา 2548 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้นำท้องถิ่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยใช้ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในลักษณะของระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจากนอกระบบเข้าสู่ระบบ

          ปีการศึกษา 2550 – 2551 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เปิดดำเนินการสอนใน 3 สาขาวิชา และ 1 หมวดวิชา และ 2 กลุ่มวิชาโท คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาโทภาษาจีน และกลุ่มวิชาโทภาษาญี่ปุ่น

          ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกสาธารณะ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างและรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใช้สำหรับนักศึกษาทุกคณะ แล้วจึงศึกษาวิชาเฉพาะในแต่ละคณะต่อไป คณะจึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของคณะโดยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

          ปีการศึกษา 2553 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้รวมคณะนิเทศศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ เข้ามาสังกัดอยู่ในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

          ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเนชั่นได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนชื่อจาก “มหาวิทยาลัยโยนก” เป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มีการเปลี่ยนแปลงภายในประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร 

          ปีการศึกษา 2555 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ชะลอการรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และได้มีมติของสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนมกราคม 2555 ให้สาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นคณะนิเทศศาสตร์

           ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สภาพทางกายภาพ
          คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารคณะสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 4,300 ตารางเมตร มีทรัพย์สินในส่วนของอาคารสถานที่ ประกอบด้วยอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ทำการและการให้บริการ การเรียนการสอน จำนวน 3 อาคาร และมีห้องปฏิบัติการสำหรับการฝึกวิชาชีพที่สำคัญ คือห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ห้องปฏิบัติการหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด สนามกีฬาและห้องพยาบาลไว้บริการสำหรับนักศึกษา

 

 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.