ไทย English      
  คณะนิเทศศาสตร์
  Faculty Of Communication Arts
Follow Me on  
   
 
คณะนิเทศศาสตร์
Faculty Of Communication Arts
คณะนิเทศศาสตร์
Faculty Of Communication Arts
 
 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

สัญญลักษณ์คณะ

ปรัชญา (Philosophy)

             มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี มีทักษะวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

             เป็นศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาค

พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะ ให้คิดเป็น ทำเป็น สามาราถนำหลักวิชาไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ
 2. เสริมสร้างและส่งเสริมภูมิปัญญาด้านงานนิเทศศาสตร์ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 3. รณรงค์รับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 4. ผลิตผลงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และนำไปใช้ในการเรียนการสอน
 5. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์หลัก (Goal)

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้
 2. ให้บริการทางวิชาชีพและวิชาการแก่ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคม
 3. เพื่อให้คณะมีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 4. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณะและการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้
 5. เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

              ผลิตบัณฑิตโดยได้เรียนกับมืออาชีพ และมีคุณลักษณะบัณฑิตจิตอาสา

อัตลักษณ์ (Identity)

              ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) และทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill)

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา
 2. มีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบและร่วมกันเป็นทีม
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ
 4. มีทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพ
 5. มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับกาลเทศะและวิชาชีพ
 

นิเทศศาสตร์เนชั่น...เชื่อมโยงโลกการเรียนรู้ สู่โลกการทำงานที่แท้จริง

เรียนนิเทศศาสตร์ที่แตกต่าง ด้วยความได้เปรียบบนแนวความคิด “เรียนกับมืออาชีพ” ที่คุณจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะจากประสบการณ์ทำงานจริง และได้รับการถ่ายทอดตรงจาก “ตัวจริง” ซึ่งเป็น “มืออาชีพ” ในสายงานต่างๆ ของเครือข่าย พันธมิตรเนชั่นกรุ๊ปทั้งภาคธุรกิจและภาคสังคมซึ่งจะส่งเสริมให้คุณมีโอกาสได้งานทำสูง

ที่นี่…เราสอนความรู้ที่ทันสมัย เพื่อใช้ได้จริงในโลกแห่งธุรกิจ โดยคณาจารย์ที่มีความสามารถหลากหลายสาขา และนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพจากองค์กรชั้นนำ ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น กรณีศึกษาและการนำเสนอ การอภิปรายและการสัมมนา การฝึกปฏิบัติและแสดงผลงาน การเรียนรู้นอกสถานที่ การฝึกวิชาชีพร่วมกับองค์กรชั้นนำ ที่จะทำให้บัณฑิตมีความรอบรู้ รู้ลึก และมีความสามารถปฏิบัติงานได้ในระดับมืออาชีพ
 
 

 โอกาสในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายอาชีพ เช่น ฝ่ายสร้างสรรค์ในบริษัทตัวแทนโฆษณา โปรดิวเซอร์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ผู้สื่อข่าวและผู้รายงานข่าวในวงการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร สิ่งพิมพ์ออนไลน์ ช่างภาพ นักออกแบบกราฟิก ผู้ผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ และสื่อสารการตลาด นักประชาสัมพันธ์ในบริษัทธุรกิจชั้นนำต่างๆ นักส่งเสริมการตลาด อาจารย์ และเจ้าของกิจการด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด และสื่อออนไลน์

 

 
 
       
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.