ไทย English      
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Faculty Of Information Technology
Follow Me on  
   
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
 
 
แนะนำคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาและความรู้ และความเอื้ออาทรที่มีต่อกันระหว่างมวลมนุษยชาติ


ทบวงมหาวิทยาลัย ใด้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 โดยมี รศ.ดร.ศรีนวล ถนอมกุล เป็นคณบดีท่านแรก มีนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2545 จำนวนทั้งสิ้น 13 คน และในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” จากนั้นในเดือนมิถุนายน 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เนื่องจากสาขาวิชาที่เปิดสอนมุ่งเน้นเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และในปีเดียวกันได้โอนย้ายสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้ามาอยู่ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในปีการศึกษา 2547 ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์


ในปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิมทั้ง 3 หลักสูตร และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ โดยมีการปรับปรุงรายวิชาเฉพาะด้าน และรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วย คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกสาธารณะ ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2550 และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา


ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนผู้รับใบอนุญาต และเปลียนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” จึงได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมด โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และทำการโอนย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี เข้ามาในสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกันนี้ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และให้เปลี่ยนชื่อคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีเป็นคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดสอนในหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) โดยมีอาจารย์ผู้สอนเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และด้วยความร่วมมือกับเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป มีการจัดสอนแบบมืออาชีพ มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 

 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.