ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
ศูนย์เนชั่นบางนา
ศูนย์เนชั่นบางนา
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยเนชั่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม          อธิการบดี

อาจารย์สุพจน์  เพียรศิริ                        รองอธิการบดี

สำนักงานศูนย์เนชั่นบางนา โทร 0 2338 3777

อาจารย์นนทิชา ศอศันสนีย ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์รัตนาวดี ลำพาย ผู้อำนวยการศูนย์เนชั่นบางนา
อาจารย์ภฎะ รองรัตน์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
อาจารย์ธีร์ คันโททอง หัวหน้างานแนะแนวและรับสมัคร
อาจารย์อาทิตา สถิตย์ดี หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
นางสาวสุจารี เวียงสมุทร หัวหน้าสำนักงานศูนย์เนชั่นบางนา
นางสาววิริยาภรณ์ แสงศรี เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวอรุณี เรียนดารา เจ้าหน้าที่ทะเบียน
นางสาวนฤพร เตชาคำ เจ้าหน้าที่แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา
นางสาวณัชพร พึ่งวัฒนะ เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวปิลันธนา ศรีเพริศ เจ้าหน้าที่วิจัยและบริการวิชาการ
นายเชาวลิต แซ่เฮ้ง เจ้าหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพลิษฐ์ ลั่นเรืองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่งานกิจการ

คณะนิเทศศาสตร์ โทร 0 2338 3690

อาจารย์อดิศักดิ์   จำปาทอง     รักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ชีวิน           สุนสะธรรม    รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ชีวิน สุนสะธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ชินกฤต อุดมลาภไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ฉัตรฉวี คงดี อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

อาจารย์จตุพร รอดแย้ม อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

อาจารย์สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ติยากรณ์ วงศ์เลิศวาทิก อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตรจารย์บดินทร์ เดชาบูรณานนท์

อาจารย์รัตนาวดี ลำพาย อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ธีร์ คันโททอง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ  โทร 0 2338 3753

อาจารย์นนทิชา   ศอศันสนีย      รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ดรรชกร    ศรีไพศาล      รองคณบดีคณะบริหารธุรกิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

อาจารย์ดรรชกร    ศรีไพศาล           อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

อาจารย์สวรัย       นัยนานนท์           อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

อาจาร์สุรสิทธิ์      ธนสมบรูณ์กิจ       อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

อาจารย์พิมพ์อำไพ ราหุละ              อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

อาจารย์เบญจารี   โอชารส              อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารย์ ดร.ดนัย        ปัตตพงษ์       ผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารย์ ดร.ทันกวินท์   รัฐวัฒก์อังกูร  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารย์ ดร.ภาวนา      เตชะวิมล        อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารย์เอกรินทร์        วิบูลย์ตั้งมั่น     อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารย์พิธาน             เสาวภิชาติ      อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุจิรา   หาผล              คณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาตร์
 
หมวดศึกษาทั่วไป
อาจารย์จิรศักดิ์     ประทุมรัตน์        หัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป ศูนย์เนชั่นบางนา
อาจารย์ฑิเตชา     พรมสุ                หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ศูนย์เนชั่นบางนา
อาจารย์รัตนาวดี    ลำพาย             อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตรและมนุษศาตร์
อาจารย์ภฎะ         รองรัตน์             อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตรและมนุษศาตร์
อาจารย์รุ่งรัตน์     ธนบดีธาดา         อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตรและมนุษศาตร์
อาจารย์อาทิตา    สถิตย์ดี              อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตรและมนุษศาตร์
อาจารย์เบญจวรรณ  เคลือคล้าย    อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตรและมนุษศาสตร์