ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ศูนย์เนชั่นบางนา
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเนชั่น


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ.(การตลาด)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration(Marketing)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)

___________________________________________________________________

 

สาขาวิชาการตลาด

ภาควิชาการตลาดได้เปิดดำเนินการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ในคณะบริหารธุรกิจ โดยใช้ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต และในปี 2555 ภายหลังการเปลี่ยนชื่อ "มหาวิทยาลัยโยนก" เป็น "มหาวิทยาลัยเนชั่น" ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทันสมัยมากขึ้น มีการนำวิชาที่ส่งเสริมทางความคิด และสติปัญญา สอดแทรกเข้าไปกับเนื้อหาที่เข้มข้น โดยมุ่งเน้น คุณภาพของนักศึกษาเป็นสำคัญ จึงได้ปรับ ภาควิชาการตลาด เป็น สาขาการตลาด และใช้ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) โดยรอได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 27 เมษายน 2555 ทำการเปิดการเรียนการสอนที่ลำปาง และที่ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์ โดยเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี ในภาคปกติ

 

___________________________________________________________________

จุดเด่น

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางการตลาด เข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ให้บัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพ ในการบริหารทางการตลาด เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ การเข้าประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นบัณฑิตจิตอาสา

เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้เลือก ระหว่างวิชาฝึกปฏิบัติงาน กับ วิชาสหกิจศึกษา โดยวิชาฝึกปฏิบัติงาน นั้น นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการจริง ตั้งแต่ชั้นปี 1 ปี 2 และในปี 3 เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้เสมือนการเข้าปฏิบัติงานในสถานที่จริง โดยเน้น มหาวิทยาลัยได้ร่วมทำข้อตกลงกับบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง ทั้งภาครัฐและเอกชน

สนับสนุนและส่งเสริม ให้นักศึกษาได้รับความรู้จาก ผู้ที่เป็นมืออาชีพทางการบริหาร , ผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด มาเป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน

___________________________________________________________________

 โอกาสทางการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพ ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังต่อไปนี้

1. เป็นเจ้าของกิจการ

2. อาจารย์สอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจในสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชน

3. พนักงานของบริษัท

ด้านการบริหารการตลาด
ด้านการบริหารการขาย
ด้านการสื่อสารทางการตลาด
ด้านการวิจัยตลาด
4. ที่ปรึกษาทางการตลาด

5. ฝ่ายการตลาดขององค์กรภาครัฐ และองค์กรรัฐวิสาหกิจ

6. สถานประกอบการต่างๆ

7. หัวหน้าโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

8. ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

___________________________________________________________________