ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ศูนย์เนชั่นบางนา
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเนชั่น
Share  
   
 
   
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรที่เน้นสร้างนักนิเทศศาสตร์พันธุ์ใหม่ รองรับพลวัตของสื่อในยุคการหลวมรวมของสื่อ (Media Convergence) เน้นทักษะการสื่อสารที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมืออาชีพ เรียนได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง และ ศูนย์เนชั่นบางนา กับหลักสูตรและคณาจารย์ชุดเดียวกัน มีคอร์สบูรณาการการเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกับวิทยากรมืออาชีพตัวจริง สถานที่จริง ที่เครือเนชั่น บางนา  
   
ชื่อหลักสูตร
 
ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Comminication Arts
 
 
ชื่อปริญญา


 
ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :Bachelor of Communication Arts
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Comm. Arts.
 
   
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หน่วยกิตรวมที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต  
   
จำนวนรับนักศึกษา           280 คน (คณะนิเทศศาสตร์ ลำปาง  80 คน และ ศูนย์เนชั่นบางนา 200 คน)  
   
คุณสมบัติผู้สมัครการศึกษาโดยระบบรับตรง
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยผู้สมัครเรียงลำดับเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก
 
   
เกณฑ์การพิจารณาผู้สมัครโดยระบบรับตรง
 • พิจารณาผลการทดสอบ/สัมภาษณ์ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
  - แบบทดสอบความถนัด
  - สอบสัมภาษณ์
 • พิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยก่อนสำเร็จการศึกษา
 • พิจารณาจากความสามารถพิเศษของผู้สมัครเข้าศึกษา
 • พิจารณาจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่างเป็นนักเรียน
 
   
การรับสมัครเข้าคณะนิเทศศาสตร์โดยการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
 • GPAX 20%
 • O – NET 30%
 • GAT/PAT ศึกษาตามคู่มือ
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่หลากหลายอาชีพ เช่น ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ผู้บริหารองค์กรสื่อสารมวลชน ที่ปรึกษาองค์กรสื่อสมัยใหม่ นักวางแผนสื่อสารการตลาด อาจารย์ เป็นต้น
 
 

___________________________________________________________________