ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
สำนักงานศูนย์เนชั่นบางนา
ศูนย์เนชั่นบางนา
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ศูนย์เนชั่นบางนามีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

ปรัชญา
ศูนย์เนชั่นบางนา มีปรัชญาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย คือ “ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” (Wisdom Enriches Life) เชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับ “ปัญญา ความรู้ และความเอื้ออาทร ที่มีต่อกันระหว่างมวลมนุษยชาติ”

ปณิธาน
ศูนย์เนชั่นบางนา มีปธิธานเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิต ที่มีคุณภาพด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผล(Outcome – Based Learning) เป็นสำคัญ ในการอบรมและฝึกฝนที่เน้นวิธี “เรียนกับมืออาชีพ”
 

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ศูนย์การศึกษาให้ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างบัณฑิตรับใช้และพัฒนาสังคม”

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพโดยเฉพาะด้านนิเทศศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และรวบรวมองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านนิเทศศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ เพื่อช่วยสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ในสาขาดังกล่าว
3. พัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นด้วยการให้บริการวิชาการ
4. สนับสนุนการถ่ายทอด และการสืบสานของศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. บริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ มีความพร้อมพอสมควรสำหรับการปฏิบัติงาน การเริ่มประกอบธุรกิจ หรือการศึกษาต่อขั้นสูงขึ้นไป
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจัย การสร้างแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถถ่ายโอนความรู้สู่สังคมตลอดจนถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและร่วมเรียนรู้ โดยเฉพาะกับชุมชนใกล้เคียง
3. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอด และการสืบสานของศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
4. บริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ในด้านการปฏิบัติงานที่เป็นระบบโดยบุคลากรที่มีความรอบรู้

เอกลักษณ์
เรียนรู้กับมืออาชีพ และบัณฑิตจิตอาสา

อัตลักษณ์
1.ทักษะด้านวิชาชีพ(Professional Skills)
2.ทักษะด้านการสื่อสาร(Communication Skills)
3.ทักษะด้านภาษาอังกฤษ(English Skills)