ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
สำนักงานอธิการบดี
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น
 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม
อธิการบดี

วุฒิการศึกษา :

-  วศ.บ. (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  Post Grad.Dipl. (Photogrammetry) ITC,The  Netherlands
-  Dr.Ing. (Télédétection), Univ. Paul Sabatier, France

 
 
 
                                                           
นางสาวอนุสรา  สัญญารักษกุล
เลขานุการอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่สำเร็จการศึกษา : 7 มี.ค.2548


ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่สำเร็จการศึกษา : 26 พ.ค.2549