ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง เอกสาร/คู่มือ
หลักสูตร ติดต่อ กฎ/ระเบียบ ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

   

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
 

ประวัติความเป็นมา :

          สำนักวิชาการ วิทยาลัยโยนกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2531 โดยมีที่ทำการอยู่ชั้น 2 ของอาคารเรียนรวมและศูนย์วิทยาการ วิทยาเขตศรีปงชัย

 • พ.ศ. 2533  ได้ย้ายจาก วิทยาเขตศรีปงชัย ไปอยู่วิทยาเขตดอยพระบาท โดยมีพื้นที่ทำการอยู่ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ 
 • พ.ศ. 2544  ได้ยุบรวมสำนักรับนักศึกษาและทุนการศึกษาในส่วนงานกองทุนเพื่อการศึกษา   และทุนการศึกษา สำนักเลขานุการฝ่ายวิชาการ สำนักทะเบียนฯ เข้าด้วยกัน เป็นสำนักวิชาการ  โดยการบริหารงานขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ
  1. งานสำนักงานเลขานุการ ทำการอยู่ที่ชั้น 3 ฝ่ายวิชาการ
  2. งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาทำการอยู่ที่ห้องทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา
  3. งานทะเบียนและหลักสูตรการเรียนการสอน ทำการอยู่ที่ห้องสำนักทะเบียนเดิม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา

 • พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดโครงสร้างของฝ่ายวิชาการใหม่ โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ
  1. สำนักเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ
  2. สำนักทะเบียนฯ ดูแลงานเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา
      การจัดการเรียนการสอน การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
  3. สำนักวิชาการ ดูแลงานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาอาจารย์
      และนักศึกษาวิทยาทัณฑ์
 • พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับบทบาทและภารกิจ ของสำนักวิชาการเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย สำนักวิชาการ ดูแลงานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์ ทำการอยู่ที่สำนักงานฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา
 • พ.ศ.2549  วิทยาลัยโยนก ได้รับการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็น มหาวิทยาลัยโยนก   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 
 • พ.ศ.2554  มหาวิทยาลัยโยนก ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็น มหาวิทยาลัยเนชั่น  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 
 • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจ ของสำนักวิชาการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย โดยมีบทบาทและภารกิจ 3 ด้าน คือ กำกับ ติดตาม ดูแล คณะ/สาขาวิชา ให้มีการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อสนเทศด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์