ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง เอกสาร/คู่มือ
หลักสูตร ติดต่อ กฎ/ระเบียบ ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
 
   
นางสาว เรณู  อินทะวงศ์
หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน
การศึกษา:
  - บธ.ม., มหาวิทยาลัยโยนก
  - บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยโยนก
E-mail : Renu_int@Nation.ac.th
 
 
   
นางสาวศิริพร  ยาสมุทร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
การศึกษา :
  - ศศ.บ. BA (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง
E-mail : Siriporn_yas@Nation.ac.th