ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง เอกสาร/คู่มือ
หลักสูตร ติดต่อ กฎ/ระเบียบ ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
  
  คู่มือ
   
        
           
       คู่มือการจัดการเรียนการสอน                   : คู่มืออาจารย์
         ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                         
 
  เอกสาร    
 
        ใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
               
 1.วิทยาลัยโยนก เปลี่ยนเป็น  มหาวิทยาลัยโยนก