ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง เอกสาร/คู่มือ
หลักสูตร ติดต่อ กฎ/ระเบียบ ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

 การดำเนินงานหลักสูตร  
 
 
แบบรายงานข้อมูลของหลักสูตร 
 1. แบบรายงาน  มคอ.2 - มคอ.7

 2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร  มคอ. 02 - มคอ. 06
               
การรับรองหลักสูตร  
           
 ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรอง
 
 
  ตรวจสอบรายชื่อคุณวุฒิที่ กคศ. รับรอง ดังนี้
 
   1. สำหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาก่อนปี 2554  :    รับรองก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554
          >>> 1) ฉบับรวมเล่มเดือนกันยายน 2541                                   
   2. สำหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาหลังปี 2554 :     รับรองหลังวันที่ 6 กันยายน 2554
          
         คุณวุฒิที่ได้การรับรองจาก สำนักงาน ก.ค.ศ     
             (เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
     สถานศึกษา                 หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง                หมายหตุ                   
มหาวิทยาลัยเนชั่น     ที่ ศธ 0206.6/458   ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559      : บริหาร- MBA-คอมพิวเตอร์ 58 
มหาวิทยาลัยเนชั่น     ที่ ศธ 0206.6/436 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558          : การตลาด55                           
มหาวิทยาลัยเนชั่น     ที่ ศธ 0206.6/1887 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557   : บัญชี56                                
มหาวิทยาลัยเนชั่น     ที่ ศธ 0206.6/1945 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557   : วิทยาการคอมฯ 55                
มหาวิทยาลัยเนชั่น     ที่ ศธ 0206.6/1056 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557        :  MED55                            
มหาวิทยาลัยเนชั่น     ที่ ศธ 0206.6/1116  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557        : นิเทศฯ 55                            
มหาวิทยาลัยเนชั่น     ที่ ศธ 0206.6/220 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557      : บัญชี55                    
มหาวิทยาลัยเนชั่น     ที่ ศธ 0206.6/1338 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555       : MBA49                    

                                                                                                                                                                                      
มหาวิทยาลัยโยนก    ที่ ศธ 0206.6/79 ลงวันที่ 27 มกราคม 2555            : ระบบฯ-วิทยคอมฯ-ออกแบบ51   
มหาวิทยาลัยโยนก    ที่ ศธ 0206.6/760 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554       : (31หลักสูตร)                         
มหาวิทยาลัยโยนก    ที่ ศธ 0206.6/241 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554            :  MBA42, Macct51   
           

                                                                                                                                                                                       
วิทยาลัยโยนก          ที่ ศธ 0206.6/320 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2546             : ท่องเที่ยว45 เศรษฐศาสตร์45
วิทยาลัยโยนก          ที่ ศธ 0206.6/306 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2546             : (10 หลักสูตร)                  
วิทยาลัยโยนก          ที่ ศธ 1304 (สนร.)/827 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2540  : MBA37
วิทยาลัยโยนก          ที่ ศธ 1504 (สนร.)/697 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2539    : บัญชี-จัดการ-ตลาด-คอมฯ