ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง เอกสาร/คู่มือ
หลักสูตร ติดต่อ กฎ/ระเบียบ ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 พระราชบัญญัติ

 

กฎกระทรวง              

  ออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 

 ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 

 ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 
                                         (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2554
                                                  นอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552
 

        

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย    
 ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550    
                                                                   สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
   ::::: แนวทาง การโอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
   :::::
หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
                           (ตามหลักเกณฑ์การอนุมัติและปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงินประจำปี ของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา