ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานบัณฑิตศึกษา
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ ดาวน์โหลด บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง
ผลงานหรือกิจกรรม ติดต่อ ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2557 แบบฟอร์ม
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

ประวัติสำนักงานบัณฑิตศึกษา


          มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมชื่อ “มหาวิทยาลัยโยนก” ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาบริหารในรูปแบบของ “บัณฑิตวิทยาลัย” มีหลักสูตรแรกในปีการศึกษา พ.ศ.2538 โดยได้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ในปี พ.ศ. 2546 ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (M.Ed.) ปี พ.ศ. 2550 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.A.cc) เจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีความมุ่งหวังที่จะสร้างความเป็นเลิศและความเท่าเทียมกันในทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงได้พิจารณาวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกันตามแผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าว ประกอบกับมหาวิทยาลัยเนชั่น มีศักยภาพในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงได้พิจารณาที่จะทำการเปิดสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่ม โดยพิจารณาสาขาที่มีความจำเป็นที่จะช่วยในการพัฒนาสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในระดับความรู้ที่สูงกว่าปริญญาตรี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวแก่สังคมและประเทศชาติมากที่สุด ได้แก่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (M.P.A) ในปี พ.ศ.2553 และได้เปลี่ยนชื่อ “บัณฑิตวิทยาลัย” เป็น “สำนักงานบัณฑิตศึกษา”
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา (Philosophy)

        “ผลิตบัณฑิตเป็นนักวิชาการ วิชาชีพ สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม”


วิสัยทัศน์ (Visions)

          สำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นผู้นำในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเป็นเอกภาพ ความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานระดับสากล สู่การเป็นศูนย์การเป็นศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญาแผ่นดิน เพื่อเอื้อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม


พันธกิจ (Mission)
         1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
         2. กำกับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
         3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม/หรือองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสำนักงานบัณฑิตศึกษาที่สามารถนำภูมปัญญาท้องถิ่น/หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
         4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและการวิจัย
         5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
         6. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ (Goals)
         1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกำกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
         2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ให้เกิดนวัตกรรม/หรือองค์ความรู้ใหม่
         3. เพื่อสนับสนุนการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดผ่านงานบริการวิชาการสู่สังคม
         4. เพื่อกำกับดูแลคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์