ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานบัณฑิตศึกษา
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ ดาวน์โหลด บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง
ผลงานหรือกิจกรรม ติดต่อ ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2557 แบบฟอร์ม
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ชื่อ - นามสกุล ดร.สุดา เนตรสว่าง
Name - Surname Dr.Suda Netswang
การศึกษา ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

ตำแหน่ง

1.ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา

2.ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สังกัด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 178
E-mail: suda_net@nation.ac.th
 

ชื่อ - นามสกุล นางศรีสุดา เทพแปง
Name - Surname Mrs.Srisuda Theppang
การศึกษา ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

การศึกษา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ชื่อย่อ : บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเนชั่น
วันที่สำเร็จการศึกษา : มกราคม 2556

 

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา