ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานบัณฑิตศึกษา
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ ดาวน์โหลด บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง
ผลงานหรือกิจกรรม ติดต่อ ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2557 แบบฟอร์ม
มหาวิทยาลัยเนชั่น


1. ใบลา

คำอธิบาย: http://www.nation.ac.th/images/logo-Nationuniversity.png

 

 

ใบลาเรียน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

                                                                   วันที่.....................................................

 

เรียน    ....................................................................

อาจารย์ประจำวิชา......................................................

 

                    ข้าพเจ้า......................................................................... รหัสประจำตัว............................

นักศึกษาหลักสูตร.......................................................................................................................................

 

มีความประสงค์  ขอลา.......................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ตั้งแต่ วันที่...................................เวลา........................... ถึง วันที่...................................เวลา........................รวม............................วัน/ชั่วโมง

                       

                                                                                        ลงชื่อ.......................................................

                                                                                                (..................................................)

                                                                                                 …….../……………./…………

                        อนุมัติ

                                     

                   ไม่อนุมัติ

 

ความคิดเห็น......................................................

.........................................................................

.........................................................................

 

ลงชื่อ................................................. อาจารย์ผู้สอน              

         (...............................................)

        ............./...................../..............