ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานทะเบียนและประมวลผล
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

  

นางลัดดาวรรณ  เรือนทัศนีย์

หัวหน้าสำนักงานทะเบียนและประมวลผล 

 วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี: 
 บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
                      มหาวิทยาลัยเนชั่น

ปริญญาโท:  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
                     มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

 

นางนัชฎาพร พุ่มพฤกษ์

เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี:    (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

  

 

นางดวงเดือน พิมพ์ตระครอง

เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี: (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น