ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานทะเบียนและประมวลผล
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 <<คลิกที่นี่>> it.nation.ac.th/std/news/file_load/STD0037.pdf  

 

ประกาศ

รายชื่อนักศึกษาเรียนดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2557 <<คลิกที่นี่>> 

 

กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา<<คลิกที่นี่>> 

ตารางเรียนภาคเรียนที่  1/2558 <<คลิกที่นี่>>

กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558  <<คลิกที่นี่>> 

 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558  <<คลิกที่นี่>>

 

 

ชุดครุย

คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                              

ดาวน์โหลด คลิก!                                ดาวน์โหลด  คลิก !           

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ดาวน์โหลด คลิก!

คณะนิเทศศาสตร์

ดาว์นโหลด คลิก!

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

          ชาย                                               หญิง

                           

ดาวน์โหลด  คลิก !                             ดาวน์โหลดคลิก !

ศิลปศาสตรบัณฑิต(การภาษาอังกฤษธุรกิจ)  , ศิลปศาสตรบัณฑิต(การท่องเที่ยว)

               ชาย

 ดาวน์โหลด คลิก!

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

         ชาย                                     หญิง

                                           

ดาวน์โหลด คลิก !                   ดาวน์โหลด คลิก !                            

 ศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 

   ชาย                                                   หญิง

                            

ดาวน์โหลด คลิก !                      ดาวน์โหลด คลิก !