ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานทะเบียนและประมวลผล
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ประวัติความเป็นมา :
งานทะเบียนฯ วิทยาลัยโยนกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2531
โดยมีที่ทำการอยู่ชั้น 2 ของอาคารเรียนรวมและศูนย์วิทยาการ วิทยาเขตศรีปงชัย มีพื้นที่ 50 ตารางเมตร  มีบุคลากร 1 คน
พ.ศ. 2533 ได้ย้ายห้องทะเบียนจาก วิทยาเขตศรีปงชัยไปอยู่วิทยาเขตดอยพระบาท โดยมีพื้นที่  ทำการอยู่ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา มีพื้นที่ประมาณ 24 ตารางเมตร
มีบุคลากร 2 คน
พ.ศ.2538 ได้ย้ายห้องทะเบียน จากชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา มาอยู่ชั้น 1 อาคารเดียวกัน โดยมีพื้นที่ 48 ตารางเมตร มีบุคลากร 5 คน
พ.ศ. 2540 สำนักทะเบียนฯได้นำเอาระบบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้ามาใช้ในวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจัดการของแต่ละคณะในการจัดการเรียนการสอน
พ.ศ. 2541 ได้นำเอาระบบคุณภาพรับรองมาตรฐาน ISO 9002 (International Organization for Standardization) มาทดลองใช้กับงานภายในสำนักทะเบียนฯ
พ.ศ. 2544 ได้ยุบรวมสำนักรับนักศึกษาและทุนการศึกษา ในส่วนงานกองทุนเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา สำนักเลขานุการฝ่ายวิชาการ สำนักทะเบียนฯ เข้าด้วยกัน เป็นสำนักวิชาการ โดยการบริหารงานขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. งานสำนักงานเลขานุการ ทำการอยู่ที่ชั้น 3 ฝ่ายวิชาการ มีพื้นที่ 30 ตารางเมตร
2. งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาทำการอยู่ที่ห้องทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ มีพื้นที่ 24 ตารางเมตร
3. งานทะเบียนและหลักสูตรการเรียนการสอน ทำการอยู่ที่ห้องสำนักทะเบียนเดิม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ มีพื้นที่ 72 ตารางเมตร มีบุคลากร 10 คน
พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดโครงสร้างของฝ่ายวิชาการใหม่ โดยแยกออกเป็น3 ส่วน คือ
1. สำนักเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ทำการอยู่ที่ชั้น 3 ฝ่ายวิชาการ มีพื้นที่ 30 ตารางเมตร
2. สำนักทะเบียนฯ ดูแลงานเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ทำการอยู่ที่ห้องสำนัก
ทะเบียนเดิม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ มีพื้นที่ 72 ตารางเมตร
3. สำนักวิชาการ ดูแลงานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาอาจารย์
และนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ทำการอยู่ที่ชั้น 3 ฝ่ายวิชาการ มีพื้นที่ 30 ตารางเมตร
มีบุคลากร 10 คน

พ.ศ. 2549 ได้มีการปรับโครงสร้างของสำนักทะเบียนและประมวลผลใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและเกิด
ความคล่องตัวในการทำงาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยดูแลงานเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา
และประมวลผลการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการสำเร็จการศึกษา ทำการอยู่ที่ห้อง
สำนักทะเบียนเดิม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ มีพื้นที่ 72 ตารางเมตร มีบุคลากร 6 คน
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน ได้มีการปรับโครงสร้างของสำนักทะเบียนและประมวลผลใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความคล่องตัวในการทำงาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ งานทะเบียน งานการเงิน และ งานบัญชี เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ โดยทำการอยู่  ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ มีพื้นที่ 144 ตารางเมตร มีบุคลากร 3 คน