ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
บุคลากร หน้าที่ ผลงานหรือกิจกรรม ดาวน์โหลด ติดต่อ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเนชั่น

1. กำหนดมาตรฐาน องค์ประกอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และประสานการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
2. ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษา
3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับ
4. สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5. รายงานผลดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง