ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
บุคลากร หน้าที่ ผลงานหรือกิจกรรม ดาวน์โหลด ติดต่อ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเนชั่น
 
   
นางกาญจนา  ศรีชัยตัน
หัวหน้าสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท :  บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
   
นางลักขณา  มะโนพันธ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วุฒิการศึกษา :
อนุปริญญาตรี : ปวส. การจัดการทั่วไป  โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี