ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
บุคลากร หน้าที่ ผลงานหรือกิจกรรม ดาวน์โหลด ติดต่อ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

                  ตามที่มหาวิทยาลัยเนชั่นได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามซ้ำ (๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยผลจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินให้การรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ในระดับสถาบัน และระดับคณะวิชา

 

 

 

 

 

การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการ 1 ช่วย 9 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเนชั่น ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555

 

 

การประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกรอบสาม ประจำปีการศึกษา 2554 วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง