ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานบัญชีการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาน
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

สำนักงานบัญชีและการเงิน

งานบัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารในระบบการเบิกจ่าย Lotus notes
2. บันทึกบัญชีในโปรแกรมทางบัญชี JD Edwords EnterpriseOne
3. คำนวณการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี ตามเกณฑ์คงค้าง เช่น รายได้รับล่วงหน้า,ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย,เงินอุดหนุนรอการรับรู้,เงินรับฝากโครงการต่าง ๆ ,ทุนระบุวัตถุประสงค์,ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย,รายได้ค้างรับ
4. จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร(Bank Reconciliation) 
5. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 
6. ตรวจสอบรายงานวัสดุคงเหลือและตรวจนับวัสดุคงเหลือ 
7. จัดทำใบแจ้งหนี้ค่าบริการอื่นของมหาวิทยาลัย 
8. จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี และตามหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประจำปี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
9. นำส่งงบการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี และสภามหาวิทยาลัยให้สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา
10. จัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบเพื่อความเป็นระเบียบและรองรับการตรวจสอบจากภายในและภายนอก

งานทรัพย์สิน
1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินรายตัว 
2. จัดทำทะเบียรทรัพย์สินรวม 
3. ให้รหัสทรัพย์สินและติดรหัสทรัพย์สิน 
4. การบันทึกบัญชีทรัพย์สินและการคำนวรคิดค่าเสื่อมราคา 
5. การบันทึกการโอนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน, ตัดจำหน่าย ทรัพย์สิน

6. ตรวจนับทรัพย์สินประจำปี

งานงบประมาณ
1.จัดประชุมการเสนองบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย
2.จัดทำแบบเสนองบประมาณประจำปีพร้อมรายละเอียดประกอบคำของบประมาณ
3.ตรวจสอบวงเงินงบประมาณ บันทึกการขอใช้งบประมาณและสรุปการใช้วงเงินงบประมาณ

งานการเงิน
1. รับเงิน และออกหลักฐานการรับเงินทุกประเภท/การจ่ายเงิน และติดตามหลักฐานอ้างอิงการจ่ายชำระเงินทุกประเภท
2. นำเงินฝากธนาคาร/ประสานงานติดต่อธนาคาร
3. ดูแลวงเงินสดย่อยและวงเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย ประสานงานการเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และติดตามใบเสร็จรับเงิน
4. จัดทำรายงานการใช้วงเงินสดย่อยและวงเงินทดรองจ่าย พร้อมรายละเอียดประกอบ
5. จัดทำงบกระแสเงินสด พร้อมรายละเอียดประกอบ
6. ติดตามการชำระหนี้คงค้างของนักศึกษาและลูกหนี้อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
7. จัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้นักศึกษาและนำส่งเงินคืน กยศ.
8. จัดเก็บเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อความเป็นระเบียบและรองรับการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก