ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ ดาวน์โหลด ติดต่อ บุคลากร ผลงานหรือกิจกรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ หน้าที่ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยเนชั่น

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและชุมชน


พันธกิจ
1. บริการข้อมูล และสารสนเทศ แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
2. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการเรียนการสอน
3. สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลแก่หน่วยงานสนับสนุน
4. เป็นศูนย์ฝึกอบรมแก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารด้วยเครื่องบริการให้มีสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา
2. เพื่อบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. เพื่อสนับสนุน ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชน

มุมมองในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
         หน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานในมหาวิทยาลัย นอกจากต้องคำนึงถึงพันธกิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อันประกอบด้วย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังต้องพัฒนาองค์กร ระบบ และเทคโนโลยีควบคู่กันไป ซึ่งมีงาน 3 ด้านที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปคือ งานตรวจสอบเฝ้าระวัง (Monitor) งานพัฒนานวัตกรรม (Innovation) และงานบริการ (Service) ที่ต้องมีกลไกการวางแผน (Plan) การดำเนินการ (Do) การประเมิน (Check) และนำผลประเมินมาปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา (Action)