ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ ดาวน์โหลด ติดต่อ บุคลากร ผลงานหรือกิจกรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ หน้าที่ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยเนชั่น

1. ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี
2. งานบริการด้านเทคโนโลยี

    2.1 บริการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฉพาะด้าน
    2.2 บริการพัฒนาเว็บไซต์
    2.3 บริการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
    2.4 บริการติดตั้งระบบเครือข่าย
    2.5 บริการห้องปฏิบัติการสำหรับการอบรมด้านคอมพิวเตอร์