ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ ดาวน์โหลด ติดต่อ บุคลากร ผลงานหรือกิจกรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ หน้าที่ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

1. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
ชั้น 3 อาคารบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา ลำปาง
จำนวน 50 เครื่อง ดูแลโดย นายเอกพันธ์  วุฒิชัย ใช้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

2. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
ชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์ ลำปาง จำนวน 20 เครื่อง
ดูแลโดย นายเอกพันธ์  วุฒิชัย 
ใช้เพื่อในการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Macintosh
ชั้น 3 ห้องสาขานิเทศศาสตร์ ลำปาง จำนวน 15 เครื่อง
ดูแลโดย คุณสราวุธ เบี้ยจรัส
ใช้เพื่อในการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ลำปาง

4. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Macintosh 
ชั้น 5 ห้อง 504 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น บางนา
จำนวน 35 เครื่อง ดูแลโดย คุณเชาวลิต แซ่ตั้ง
ใช้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ศูนย์บางนา
5. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น บางนา
จำนวน 30 เครื่อง ดูแลโดย คุณเชาวลิต แซ่ตั้ง
ใช้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ศูนย์บางนา