ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง ผลงานหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

1. สร้างกระบวนการรับรู้แก่นักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ให้รู้จักมหาวิทยาลัยเนชั่น

2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน คุณภาพของคณะวิชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่นักเรียน   

    นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย

3. จัดกิจกรรมให้เกิดผลต่อการรับสมัครนักศึกษา

4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกองค์กร