ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานหอสมุด
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร โครงสร้าง ดาวน์โหลด ติดต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล บริการของสำนักหอสมุด ระเบียบ สิทธิการยืมและระยะเวลา
รายชื่อหนังสือใหม่ รู้จักสำนักหอสมุด สืบค้นทรัพยากรสำนักหอสมุด ห้องสมุดอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการวิจัย
 

พันธกิจ

1. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
การศึกษาค้นคว้า และวิจัย
2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุด
ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
3. พัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library)
4. พัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภายในประเทศ
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
2. เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุด
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว