ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานหอสมุด
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร โครงสร้าง ดาวน์โหลด ติดต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล บริการของสำนักหอสมุด ระเบียบ สิทธิการยืมและระยะเวลา
รายชื่อหนังสือใหม่ รู้จักสำนักหอสมุด สืบค้นทรัพยากรสำนักหอสมุด ห้องสมุดอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

สำนักหอสมุด จัดให้มีการบริการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการดังนี้

1. บริการจองหนังสือ หากไม่พบทรัพยากร เพราะมีผู้ใช้อื่นยืมไป ให้แจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ และผู้จองต้องมารับเอกสารตามกำหนดเวลา

2.การบริการสารสนเทศ บริการค้นหาข้อมูลในสาขาวิชาที่ผู้ใช้ต้องการ ตลอดจนรวบรวมบรรณานุกรมแต่ละสาขาวิชาตามความต้องการของผู้ใช้ และให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้าโดยการแนะนำการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ

3. บริการแนะนำการอ่าน จัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศไว้ให้พร้อมสำหรับผู้ใช้คือ  การตรวจความเรียบร้อยถูกต้องของหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ก่อนนำออกให้บริการ การจัดแสดงหนังสือใหม่ การจัดเก็บหนังสือที่ผู้ใช้แล้วขึ้นชั้นหนังสือ บริการช่วยเหลือแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด

4. บริการห้อง Multimedia Room แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในการประชุมกลุ่มย่อย สอนกลุ่มย่อย ดูหนัง ฟังเพลง โดยจัดโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ CD-ROM, Projector, คอมพิวเตอร์ไว้บริการ

5. บริการหนังสือพิมพ์และวารสาร

6. บริการมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)

7. บริการสืบค้นสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC)