ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานหอสมุด
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร โครงสร้าง ดาวน์โหลด ติดต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล บริการของสำนักหอสมุด ระเบียบ สิทธิการยืมและระยะเวลา
รายชื่อหนังสือใหม่ รู้จักสำนักหอสมุด สืบค้นทรัพยากรสำนักหอสมุด ห้องสมุดอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยชินวัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยเอเชีย

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์