ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
งานหอสมุด
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติ บุคลากร โครงสร้าง ดาวน์โหลด ติดต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล บริการของสำนักหอสมุด ระเบียบ สิทธิการยืมและระยะเวลา
รายชื่อหนังสือใหม่ รู้จักสำนักหอสมุด สืบค้นทรัพยากรสำนักหอสมุด ห้องสมุดอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

1. แต่งกายให้สุภาพ สำรวมกริยา ไม่พูดคุยเสียงดังและไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น
2. ไม่นำกระเป๋าใส่หนังสือ ย่าม หีบห่อ เข้าห้องสมุด ให้วางไว้ในที่ที่จัดให้
3. วารสาร หนังสือพิมพ์ อ่านแล้วให้นำไปเก็บไว้ที่เดิม
4. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสมุด
5. ต้องแสดงหนังสือ เอกสารต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจก่อนออกจากห้องสมุด
6. ห้ามฉีก หรือ กรีดหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
7. ไม่นำทรัพยากรห้องสมุดออกจากห้องสมุด โดยไม่ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบ
8. ห้ามสวมกางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ
9. ไม่เพิกเฉยต่อการนำทรัพยากรห้องสมุดที่ยืม คืนห้องสมุดตามเวลาที่กำหนด
10. ทรัพยากรใด ๆ ที่ยืมจากห้องสมุด ควรได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ไม่ทำลายหรือทำเปรอะเปื้อน
11. ช่วยกันรักษาความสะอาด และระเบียบของห้องสมุด

สิทธิในการยืมและระยะเวลา

 

นักศึกษา

1. หนังสือทั่วไป นวนิยายและเรื่องสั้น ยืมได้นาน 1 สัปดาห์ จำนวน 3 เล่ม
2. วารสารฉบับล่วงเวลายืมได้นาน 3 วัน จำนวน 3 เล่ม

อาจารย์

1. หนังสือใช้ประกอบการสอน ยืมได้นาน 1 ภาคการศึกษา
2. หนังสือทั่วไป ยืมได้นาน 1 เดือน จำนวน 10 เล่ม
3. หนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น ยืมได้นาน 1 สัปดาห์ จำนวน 3 เล่ม
4. วารสารฉบับล่วงเวลา ยืมได้นาน 3 วัน จำนวน 3 เล่ม
5. วิทยานิพนธ์, วิจัย ยืมได้นาน 1 สัปดาห์ จำนวน 3 เล่ม

เจ้าหน้าที่

1. หนังสือทั่วไป นวนิยายและเรื่องสั้น ยืมได้นาน 3 สัปดาห์ จำนวน 5 เล่ม
2. วารสารฉบับล่วงเวลา ยืมได้นาน 3 วัน จำนวน 3 เล่ม

ผู้ใช้บริการของห้องสมุดต้องรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่ยืมไป ดังนี้ คือ

1. หากทรัพยากรห้องสมุดชำรุดเสียหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการซ่อมแซม หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ ต้องชดใช้โดยการซื้อในรายการที่เหมือนกับของเดิม ทั้งชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เนื้อหา และภาษาพร้อมค่าดำเนินการทางเทคนิค 30 บาท ในกรณีที่แจ้งหายภายหลังวันกำหนดส่งต้องชำระค่าปรับ 10 บาท/เล่ม/วัน (เฉพาะค่าปรับเกินกำหนดส่งรวมไม่เกิน 200 บาท/เล่ม)
2. หากทรัพยากรห้องสมุดที่ชำรุดเสียหาย ถ้าเป็นรายการที่ห้องสมุดได้มาโดยการรับบริจาคหรือแลกเปลี่ยน และไม่สามารถหาราคาวัสดุนั้นได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ทรัพยากรห้องสมุดสูญหายและได้แจ้งการสูญหายภายหลังวันกำหนดส่ง   ต้องชำระค่าปรับเป็นสองเท่าของราคาทรัพยากรนั้น ๆ พร้อมกับค่าดำเนินการทางเทคนิค 30 บาท และค่าปรับเกินกำหนดส่ง 10 บาท/เล่ม/วัน (เฉพาะค่าปรับเกินกำหนดส่งรวมไม่เกิน 200 บาท / เล่ม)
3. ในกรณีได้รับหนังสือทวง 3 ครั้ง แล้วยังไม่นำวัสดุนั้น ๆ มาคืน ถือว่าได้ทำสูญหาย ซึ่งจะต้องชดใช้ตามข้อ 2