ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
สำนักพัฒนานักศึกษา
สำนัก/ศูนย์
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
หน้าแรก ประวัติ บุคลากร หน้าที่ โครงสร้าง
ผลงานหรือกิจกรรม ดาวน์โหลด ติดต่อ
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 ภาระหน้าที่
    สำนักกิจการนักศึกษา มีการกำหนดส่วนงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ดังนี้


1. งานพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย
    1.1 งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
    1.2 งานให้คำปรึกษา และงานจัดหางาน
    1.3 งานประกันคุณภาพ
    1.4 บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า


2. งานกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย
     2.1 งานสโมสรนักศึกษา องค์กรนักศึกษา และชมรมนักศึกษา
    2.2 งานกิจกรรมนักศึกษา (5 ด้าน)
    2.2.1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
    2.2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
    2.2.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
    2.2.4 กิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม
    2.2.5 กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
    2.3 งานกิจกรรมตามวาระต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


3. งานศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย
     3.1 การส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาในการอนุรักษ์ และเรียนรู้งานศิลปะทางด้านดนตรี และการแสดง
    3.2 การส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษานำเสนอความสามารถทางด้านศิลปะทางดนตรีและการแสดงสู่สาธารณะชน


4. งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา ประกอบด้วย
      4.1 งานนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
     4.2 งานประกันอุบัติเหตุ
     4.3 งานบริการพยาบาล
     4.4 งานบริการหอพัก กิจกรรมนักศึกษาหอพัก ตลอดจนงานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาหอพัก


5. งานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย
      5.1 การประสานงานกับนักศึกษาและสถานประกอบการ
     5.2 ติดตามเอกสาร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ
     5.3 ประสานงานอาจารย์ในการนิเทศงานนักศึกษา ณ สถานประกอบการ


6. งานธุรการและเลขานุการสำนักงาน ประกอบด้วย
 
    6.1 งานสารบรรณ/ธุรการ
     6.2 งานพัสดุครุภัณฑ์
     6.3 งานงบประมาณสำนักงาน
     6.4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย