16251894_1650194975007933_2742513767186792315_o2.jpg

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(M.Ed.)

ปรัชญา ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

        มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่า  คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับปัญญาและความรู้  ดังปรัชญาที่ว่า “ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” หลักสูตรจึงมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้  สามารถบูรณาการทั้งทักษะด้านวิชาการ  ทักษะด้านวิชาชีพและทักษะด้านวิชาชีวิต  ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร  พร้อมเป็นผู้นำทางการศึกษาในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

ความสำคัญของหลักสูตร

       สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีวุฒิทางการบริหารการศึกษาจึงจะมีคุณสมบัติในการเข้าสู่ตำแหน่ง  นอกจากนี้ในมาตรา 53  ได้กำหนดให้องค์การวิชาชีพครูมีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนในอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู  ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรจากการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9  กำหนดให้คุรุสภามีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยเนชั่นจึงได้ผลิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพของคุรุสภา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให้มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจ  และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  สังคมโลก  และเป็นผู้มีความรอบรู้ทางวิชาการ  วิชาชีพและทักษะชีวิต  ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม  และเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารการศึกษาให้มีทัศนคติที่ดีและเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับชีวิตในมิติต่าง ๆ  ด้านสังคม  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในประชาคมภูมิภาคอาเซียน  และประชาคมโลก
  3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเห็นคุณค่าในกระบวนการวิจัย  มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการวิจัยสามารถคิดวางแผนเชิงนโยบาย  และใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ  สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรกำหนดโดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
  3. ผ่านการคัดเลือกโดยการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากำหนด
  4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  ที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:       หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ:    Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : M.Ed. (Educational Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
                                     

หลักสูตร

1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แยกตามแผนการศึกษา ดังนี้

  • แผน ก แบบ ก (2) จำนวน              42      หน่วยกิต
  • แผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์)               42      หน่วยกิต

 2  โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง

หมวดวิชา/ รายละเอียด

จำนวนหน่วยกิต

แผน  ก  แบบ  ก 2

แผน  ข

1.  หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา

2.  หมวดวิชาเอก

   2.1  วิชาเอกบังคับ

   2.2  วิชาเอกเลือก

   2.3  วิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

6  หน่วยกิต

(24  หน่วยกิต)

15  หน่วยกิต

6  หน่วยกิต

3  หน่วยกิต

6  หน่วยกิต

(30  หน่วยกิต)

15  หน่วยกิต

12  หน่วยกิต

3  หน่วยกิต

3.  วิทยานิพนธ์

12  หน่วยกิต

-

4.  การค้นคว้าอิสระ

-

6  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

42  หน่วยกิต

42  หน่วยกิต

   

Please publish modules in offcanvas position.