fbpx
Image

คุณปริศนา เขียวอุไร

หัวหน้าส่วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ
Image

คุณบุหลัน เครือเป็งกุล

เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน จัดซื้อ
Image

คุณผกามาศ แก้วรัตน์

เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน จัดซื้อ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ ประกอบด้วย

งานบัญชีและงานการเงิน

 1. ควบคุม ตรวจสอบใบสำคัญที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณทุกประเภทรายจ่าย พร้อมลงทะเบียน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนดต่างๆ ป้องกันการเบิกซ้ำซ้อนและสูญหาย
 2. ควบคุม ตรวจสอบ รายงานการเงินเกี่ยวกับการบริหารงานบัญชีงานการเงิน เพื่อให้รายงานการเงินและบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของผุ้ตรวจสอบบัญชี
 3. ดำเนินการตรวจสอบ และจัดทำบันทึกด้านการรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน/เอกสารการเงิน การนำเงินส่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 4. ดำเนินการตรวจสอบ จัดทำรายงการปรับปรุงทางบัญชี เอกสารประกอบงบการเงิน และรายงานทางการเงินต่างๆ เพื่อให้รายการทางบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

    5. ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในป้องกัน          ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

 1. ดำเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชี
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

งานจัดซื้อ

 1. ทำหน้าที่วางระเบียบการจัดซื้อ และปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบพร้อมทั้งจัดทำเอกสารการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ อาทิเช่น ชำระเงินสด ขอเครดิต สัญญาว่าจ้าง เป็นต้น
 2. ทำหน้าที่สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้บริหารอนุมัติจัดซื้อต่อไป
 3. ทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทันตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอให้สั่งซื้อ
 4. ดำเนินการสรรหาผู้ขายรายใหม่อย่างต่อเนื่อง
 5. ทำหน้าที่จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อนำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

งานพัสดุ

 1. ตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ เพื่อจัดเก็บเข้าห้องสต็อกพร้อมออกใบรายงานรับสินค้าเข้าตามลำดับเลขที่นำส่งแผนกบัญชีต่อไป
 2. อำนวยความสะดวกในการให้บริการเบิก-จ่าย และยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตามวัน และเวลาที่กำหนด
 3. บันทึกรายการการเบิก-จ่าย และยืม-คืน แยกประเภทตามหมวดหมู่ พร้อมทั้งรวบรวมจัดเก็บเข้าแฟ้มต่อไป
 4. ออกเลขรหัสทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่มีมูลค่าตั้งแต่ราคา 500 บาทขึ้นไป และจัดทำบัญชีควบคุมกุญแจของทรัพย์สินดังกล่าว และส่งมอบให้กับแผนกบัญชี
 5. ตรวจเช็คนับจำนวน พร้อมจัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ และจดบันทึกรายการที่ใกล้หมดเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป
 6. ควบคุมดูแลเครื่องถ่ายเอกสาร สรุปยอดการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อแจ้งการเบิกหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำรองให้เพียงพอกับการใช้งาน และรับแจ้งปัญหาขัดข้องต่างๆ เพื่อแจ้งช่างเทคนิคเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

Please publish modules in offcanvas position.