fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

Our mission
Our vision

ประกาศรับสมัครอาจารย์–เจ้าหน้าที่ 2563

ประกาศรับสมัครอาจารย์–เจ้าหน้าที่ 2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น

เรื่อง รับสมัครอาจารย์ – เจ้าหน้าที่  

************************

                   มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 

 • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ อัตรา และปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเนชั่นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒อัตรา

คุณสมบัติ

  -  เพศชาย / หญิง

  -  สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่

      หมดอายุ

  -  มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา

      ต่างๆ ที่เทียบเคียงได้กับสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

      วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมจัดฟัน  ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปาก

      และใบหน้า  

 • อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

        คุณสมบัติ

                 -  เพศชาย / หญิง

                 -  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลสตรี การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาล

                     มารดา ทารก   หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่น แต่ได้รับวุฒิบัตร

                     เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสูติกรรม

                 -  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในแผนกสูติกรรมโดยเฉพาะห้องคลอด อย่างน้อย ๒ ปี

                 -  มีประสบการณ์การสอนในสาขา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ใน

                    สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล อย่างน้อย ๒ ปี

                 - มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่เป็นปัจจุบัน

  

 • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย จำนวน ๕ อัตรา

     คุณสมบัติ

  -  เพศชาย / หญิง

  -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ 

      สิ่งแวดล้อม

 

 • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

      ๔.๑  หลักสูตรบริหารการบินและการขนส่งทางอากาศ จำนวน ๑ อัตรา

       คุณสมบัติ

       - เพศชาย/หญิง

       - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจการบิน, การจัดการธุรกิจการบิน หรือ

          สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจการบิน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

          อุตสาหกรรมการบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       - หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอน และ/หรืองานวิจัยด้านธุรกิจการบิน หรือ

          สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       - มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

 

      ๔.๒  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จำนวน ๑ อัตรา

  คุณสมบัติ

  -  เพศชาย / หญิง

  -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบัญชี

 

                ๔.๓  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

  คุณสมบัติ

  -  เพศชาย / หญิง

  -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  

 

 • เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

       คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานห้องสมุด และระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานห้องสมุด จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่ 

  ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยเนชั่น

๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖  ต่อ ๑๒๒

 

รับสมัครอาจารย์ – เจ้าหน้าที่ และพนักงานทำความสะอาด

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทรศัพท์  054-265-170
โทรศัพท์  054-265-173 - 6
โทรศัพท์  054-820-098 - 9
มือถือ 063-092-1247
มือถือ 063-092-1256
โทรสาร 054-265-184 
Email : admission@nation.ac.th
Line ID : สมัครเรียน ม.เนชั่น