fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

Our mission
Our vision

ประกาศรับสมัครอาจารย์–เจ้าหน้าที่

รับสมัครอาจารย์ – เจ้าหน้าที่ ก.ย. 2563-2

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

๑. อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา
    - สาขาเคมีคลินิก
    - สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
    - สาขาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลินิก
    - สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ธนาคารเลือด

๒ .อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาสรีรวิทยา
๓ . อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
๔ . อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย จำนวน ๑ อัตรา
๕. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
๖. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
๗. เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง จำนวน ๑ อัตรา
๘. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา


>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่<<<

รับสมัครอาจารย์ – เจ้าหน้าที่ ก.ย. 2563