fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

Our mission
Our vision

ประกาศรับสมัครอาจารย์–เจ้าหน้าที่

รับสมัครอาจารย์ – เจ้าหน้าที่ ก.ค. 2563

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้  

๑. อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
๒. อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน ๑ อัตรา
๓. อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
    - ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ อัตรา
    - ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเนชั่นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ อัตรา                 
๔. อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา 
๕. อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย จำนวน  ๑ อัตรา
๖. อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารการบินและการขนส่ง   
    ทางอากาศ จำนวน ๒ อัตรา
๗. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จ านวน ๑ อัตรา
๘. พนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน ๒ อัตรา

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่<<<

รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ ประจำสาขาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
ประกาศรับสมัครอาจารย์–เจ้าหน้าที่ มิ.ย. 2563
ประกาศรับสมัครอาจารย์-เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 2563
ประกาศรับสมัครอาจารย์–เจ้าหน้าที่ 2563
รับสมัครอาจารย์ – เจ้าหน้าที่ และพนักงานทำความสะอาด