fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

Our mission
Our vision
รับสมัครอาจารย์ – เจ้าหน้าที่ และพนักงานทำความสะอาด

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น
เรื่อง รับสมัครอาจารย์ – เจ้าหน้าที่ และพนักงานทำความสะอาด

************************

       มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ, เจ้าหน้าที่ และพนักงานทำความสะอาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

-------------------------------------------------------------------------

๑. อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย จำนวน ๕ อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

- หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอน และ/หรืองานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

-------------------------------------------------------------------------

 

๒. อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

๒.๑ หลักสูตรบริหารการบินและการขนส่งทางอากาศ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจการบิน, การจัดการธุรกิจการบิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจการบิน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอน และ/หรืองานวิจัยด้านธุรกิจการบิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

๒.๒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบัญชี

- หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอน และ/หรืองานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็น

พิเศษ

๒.๓ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอน และ/หรืองานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็น

พิเศษ

-------------------------------------------------------------------------

๓. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

 คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานห้องสมุด และระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานห้องสมุด จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้

-------------------------------------------------------------------------

 

๔. พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา

 คุณสมบัติ

- เพศหญิง

- ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา (ป.๖) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

- อายุระหว่าง ๒๕ - ๕๐ ปี

- สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้

-------------------------------------------------------------------------

 

เอกสารประกอบการสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

๒. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๔. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ

๕. หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ

๖. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๗. ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

 

ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่

ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยเนชั่น

๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖ ต่อ ๑๒๒