fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

Our mission
Our vision
ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น

  เรื่อง รับสมัครอาจารย์และเจ้าหน้าที่    

  ************************

   

                     มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง เป็นอาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

   

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  .๑  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จำนวน ๑ อัตรา

    คุณสมบัติ

    -  เพศชาย / หญิง

    -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป   สาขาการบัญชี

            ๑.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  จำนวน  ๑ อัตรา

    คุณสมบัติ

    -  เพศชาย / หญิง

    -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขารัฐประศาสนศาสตร์

            ๑.๓  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

    คุณสมบัติ

    -  เพศชาย / หญิง

    -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   

  • อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

  คุณสมบัติ

    -  เพศชาย / หญิง

    -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาสาธารณสุขศาสตร์

   

   

  • เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์
  • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานห้องสมุด และระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน และรักงานบริการ
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานห้องสมุด จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลางาน และในวันหยุดราชการได้

   

   

  เอกสารประกอบการสมัคร

  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
  • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
  • หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
  • ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

   

   

  ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่ 

    ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยเนชั่น

  ๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน

  ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖  ต่อ ๑๒๒