สำนักวิชาการ

งานการเรียนการสอนและการสอบ

            อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา (ชั้น 1)
            444
ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
            โทร.054-256170 ต่อ 123

Image

หน้าที่ :

มีภาระหน้าที่บริหารและควบคุมมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ส่งเสริม กำกับ และดูแลการพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ด้านคุณวุฒิการศึกษา และการขอตำแหน่งทางวิชาการ และพัฒนาการเรียนการสอน   

 
http://doc.nation.ac.th/acad

บุคลากร - เจ้าหน้าที่

นางสาวเรณู  อินทะวงศ์   ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเรียนการสอนและการสอบ
                                อีเมล  :     renu_int@nation.ac.th
                                โทร   :     054 265 170 ต่อ 123

นางสาวศิริพร  ยาสมุทร   ตำแหน่ง : เจ้าหน้างานการเรียนการสอนและการสอบ
                                อีเมล :     siriporn_yas@nation.ac.th
                                โทร   :     054 265 170 ต่อ 123