สำนักวิชาการ

งานทะเบียนและประมวลผล

  • บริการ
  • ปฏิทินการศึกษา
  • ข่าว/กิจกรรม
  • ดาวน์โหลด
  • บุคลากร
  • ติดต่อหน่วยงาน
Image

1. การกำกับ ดูแล บริหารจัดการ และ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

2. การให้บริการออกเอกสารสำคัญต่าง ๆ

3. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษา