fbpx
Image

ส่วนงานระบบบริการสารสนเทศและการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

วิสัยทัศน์
     มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและชุมชน


พันธกิจ
     1. บริการข้อมูล และสารสนเทศ แก่บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป
     2. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการเรียนการสอน 
     3. สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลแก่หน่วยงานสนับสนุน
     4. เป็นศูนย์ฝึกอบรมแก่บุคลากร นิสิต และชุมชน

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารด้วยเครื่องบริการให้มีสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา
     2. เพื่อบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
     3. เพื่อสนับสนุน ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
     4. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร นิสิต และชุมชน

มุมมองในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     หน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานในมหาวิทยาลัย นอกจากต้องคำนึงถึงพันธกิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อันประกอบด้วย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังต้อง พัฒนาองค์กร ระบบ และเทคโนโลยีควบคู่กันไป ซึ่งมีงาน 3 ด้านที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปคือ งานตรวจสอบเฝ้าระวัง (Monitor) งานพัฒนานวัตกรรม (Innovation) และงานบริการ (Service) ที่ต้องมีกลไกการวางแผน (Plan) การดำเนินการ (Do) การประเมิน (Check) และนำผลประเมินมาปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา (Action)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui.
Image

Please publish modules in offcanvas position.