• งานกองทุนกู้ยืม
  • ประกาศมหาวิทยาลัย
  • ข่าว/กิจกรรม
  • ดาวน์โหลด
  • บุคคลากร
  • ติดต่อหน่วยงาน

งานกิจการนักศึกษา

Image

ประวัติความเป็นมา
   มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตจัดตั้งให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2531 ในนามมหาวิทยาลัยโยนก โดยมีวัตถุประสงค์ที่ มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้เหมาะสมกับสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ


   ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยโยนกได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อันได้แก่การเปลี่ยน ผู้รับอนุญาต และการเปลี่ยนอธิการบดี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังผลทำให้เกิดการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญาแผ่นดิน” ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการใหม่ เพื่อก้าวสู่ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง การดำเนินกิจกรรมก็เช่นกันได้มีการปรับเปลี่ยน กรอบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อสิ่งสาธารณะและในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยโยนก เป็น มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีการบริหารจัดการลักษณะรูปแบบธุรกิจการศึกษา ภายใต้ บริษัทเนชั่นยู ที่มีความเชื่อมั่นว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับปัญญา องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเอื้ออาทรที่มีต่อกันระหว่างมวลมนุษยชาติ ดังปรัชญาที่ว่า “ ปัญญาพัฒนาชีวิต ” ในการที่จะทำให้คุณภาพชีวิต ดีขึ้นนั้น มหาวิทยาลัย ยั่งได้ตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ของโลก จึงได้กำหนดแนวทางกระบวนการในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะที่จำเป็นในทศวรรศข้างหน้า โดยเน้นวิธีการ ในรูปแบบ “ การเรียนกับมืออาชีพ ” โดยกำหนดเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ดังนี้
เอกลักษณ์
- เรียนกับมืออาชีพ
- บัณฑิตจิตอาสา
อัตลักษณ์ : 3 Skill
- ทักษะด้านวิชาชีพ (Professinal Skill)
- ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill)
- ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication Skill)


   ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังกล่าว นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครอบคลุมในทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะด้านการใช้ชีวิต ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งทักษะด้านการใช้ชีวิต ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากการได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยผ่านกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยและสโมสรนักศึกษา สาขาวิชา ชมรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษานั้น ถือได้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งของการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์.