fbpx

งานทรัพย์สิน (บัญชี การเงิน จัดซื้อ และยานพาหนะ)

Image

       งานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นส่วนงานสนับสนุนการสอนหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้กำหนดไว้ งานบัญชีฯ ในเริ่มแรกเมื่อก่อตั้งภายใต้สังกัดสำนักอธิการบดี ในปี 2540 ได้โอนย้ายจากสำนักอธิการบดี มาสังกัดฝ่ายพัฒนาและกิจการพิเศษ ปี 2541 เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายบัญชีและการเงิน ในปี 2543 การทำงานของฝ่ายบัญชีการเงินเริ่มเข้าสู่ระบบที่มีมาตรฐานมากขึ้น โดยการว่าจ้างบริษัทสำนักงานแมนเนจเม้นท์ อินโฟเมชั่น คอนซัลแทนท์ วางระบบบัญชีและการเงิน อีกทั้งนำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ชื่อโปรแกรม Speed GL ช่วยในการบันทึกบัญชีและประมวลผลข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 
     ปี 2544 ได้เปลี่ยนชื่อจากฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นสำนักบัญชีการเงินและทรัพย์สิน ภายใต้สังกัดหน่วยงาน ฝ่ายบริหาร รับผิดชอบงานด้านบัญชี และการเงิน โดยแผนกบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบันทึกบัญชี การทำรายงานเพื่อผู้บริหาร การจัดทำงบประมาณและการบริหารสินทรัพย์ รวมถึงการจัดทำบัญชีเงินเดือน ส่วนแผนกการเงิน รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำรายงานฐานะเงินสด และการบริหารเงินสด 
     ปี 2547 ได้ปรับปรุงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Speed GL จากเดิมประมวลผลบน DOS พัฒนาระบบบัญชีบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยประมวลผลบนระบบปฏิบัติการ Windows ทำให้การบันทึกข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลข้อมูล สะดวก รวดเร็ว และ เก็บข้อมูลได้มากขึ้น
     ปี 2549 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร สำนักบัญชีการเงินและทรัพย์สิน ได้แบ่งทีมงานเป็น 3 ทีม ได้แก่ทีมบัญชี ทีมงบประมาณ และทีมการเงิน ทีมงานทั้งหมดมีจำนวน 8 คน และเพื่อการบริหารงานโปร่งใส และตรวจสอบได้
     ปี 2551 มหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการสำนักบัญชีการเงินและทรัพย์สิน เป็น สำนักบัญชีและทรัพย์สิน และแยกทีมการเงินเป็น สำนักการเงินและทุนการศึกษา รวมถึงมีทีมผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นทีมอาจารย์สาขาการบัญชีของมหาวิทยาลัย มาให้คำแนะนำ ปรับปรุง ระบบบัญชี และการควบคุมภายในให้มีระบบที่รัดกุม ทำงานไม่ซ้ำซ้อน และ ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
     ปี 2552 - 2557 มหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเบิกจ่าย การบันทึกบัญชี โดยการรับชำระเงินผ่านระบบ Register ระบบการเบิกจ่ายผ่านระบบ Work Flow Lotus Note บันทึกบัญชี ผ่านระบบ JDE
     ปี 2558 - 2560 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างสำนักงานบัญชีทรัพย์สินและงบประมาณ โดยรวมสำนักงานการเงินเข้ามาไว้ด้วยกัน เนื่องจากจำนวนบุคลากรที่ลดลง และมีการโอนย้ายบุคลากรระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ชื่อ สำนักงานบัญชีและการเงิน ภายใต้สังกัดสำนักบริหาร
     ปี 2564 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างเป็นงานทรัพย์สิน โดยมีบุคลากรประจำหน่วยงาน จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. อาจารย์เถลิงศักดิ์  สุทธเขต หัวหน้างาน 2. คุณบุหลัน เครือเป็งกุล  3.คุณผกามาศ  แก้วรัตน์  4. คุณสุพัตรา  จันทร์ทองเครือ ภายใต้สำนักอธิการบดี  และเปลี่ยนระบบการรับชำระเงิน การจัดซื้อ การเบิกจ่าย และการบันทึกบัญชี โดยใช้ระบบเดียวกันกับบริษัทในเครือของผู้รับใบอนุญาต ระบบการบันทึกบัญชีใช้โปรแกรม Express ส่วนระบบการรับชำระเงิน ใช้โปรแกรม WEMs (World Education Management System)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ ประกอบด้วย

งานบัญชีและงานการเงิน

 1. ควบคุม ตรวจสอบใบสำคัญที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณทุกประเภทรายจ่าย พร้อมลงทะเบียน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนดต่างๆ ป้องกันการเบิกซ้ำซ้อนและสูญหาย
 2. ควบคุม ตรวจสอบ รายงานการเงินเกี่ยวกับการบริหารงานบัญชีงานการเงิน เพื่อให้รายงานการเงินและบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของผุ้ตรวจสอบบัญชี
 3. ดำเนินการตรวจสอบ และจัดทำบันทึกด้านการรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน/เอกสารการเงิน การนำเงินส่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 4. ดำเนินการตรวจสอบ จัดทำรายงการปรับปรุงทางบัญชี เอกสารประกอบงบการเงิน และรายงานทางการเงินต่างๆ เพื่อให้รายการทางบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

    5. ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในป้องกัน          ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

 1. ดำเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชี
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 งานจัดซื้อ

 1. ทำหน้าที่วางระเบียบการจัดซื้อ และปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบพร้อมทั้งจัดทำเอกสารการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ อาทิเช่น ชำระเงินสด ขอเครดิต สัญญาว่าจ้าง เป็นต้น
 2. ทำหน้าที่สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้บริหารอนุมัติจัดซื้อต่อไป
 3. ทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทันตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอให้สั่งซื้อ
 4. ดำเนินการสรรหาผู้ขายรายใหม่อย่างต่อเนื่อง
 5. ทำหน้าที่จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อนำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

งานพัสดุ

 1. ตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ เพื่อจัดเก็บเข้าห้องสต็อกพร้อมออกใบรายงานรับสินค้าเข้าตามลำดับเลขที่นำส่งแผนกบัญชีต่อไป
 2. อำนวยความสะดวกในการให้บริการเบิก-จ่าย และยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตามวัน และเวลาที่กำหนด
 3. บันทึกรายการการเบิก-จ่าย และยืม-คืน แยกประเภทตามหมวดหมู่ พร้อมทั้งรวบรวมจัดเก็บเข้าแฟ้มต่อไป
 4. ออกเลขรหัสทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่มีมูลค่าตั้งแต่ราคา 500 บาทขึ้นไป และจัดทำบัญชีควบคุมกุญแจของทรัพย์สินดังกล่าว และส่งมอบให้กับแผนกบัญชี
 5. ตรวจเช็คนับจำนวน พร้อมจัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ และจดบันทึกรายการที่ใกล้หมดเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป
 6. ควบคุมดูแลเครื่องถ่ายเอกสาร สรุปยอดการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อแจ้งการเบิกหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำรองให้เพียงพอกับการใช้งาน และรับแจ้งปัญหาขัดข้องต่างๆ เพื่อแจ้งช่างเทคนิคเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official 

Please publish modules in offcanvas position.