สำนักบริหาร

งานบัญชี การเงิน จัดซื้อ


 • ประกาศ
 • ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มใบโอนย้ายทรัพย์สิน
  • ใบคำร้องขอเงินคืน
  • ใบสำคัญรับเงิน
  • ใบเบิกพัสดุ
 • บุคคลากร
 • ติดต่อหน่วยงาน
  • 0-5426-5170 ต่อ 167,169,170
Image

       ส่วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นส่วนงานสนับสนุนการสอนหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้กำหนดไว้ งานบัญชีฯ ในเริ่มแรกเมื่อก่อตั้งภายใต้สังกัดสำนักอธิการบดี ในปี 2540 ได้โอนย้ายจากสำนักอธิการบดี มาสังกัดฝ่ายพัฒนาและกิจการพิเศษ ปี 2541 เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายบัญชีและการเงิน ในปี 2543 การทำงานของฝ่ายบัญชีการเงินเริ่มเข้าสู่ระบบที่มีมาตรฐานมากขึ้น โดยการว่าจ้างบริษัทสำนักงานแมนเนจเม้นท์ อินโฟเมชั่น คอนซัลแทนท์ วางระบบบัญชีและการเงิน อีกทั้งนำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ชื่อโปรแกรม Speed GL ช่วยในการบันทึกบัญชีและประมวลผลข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 
     ปี 2544 ได้เปลี่ยนชื่อจากฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นสำนักบัญชีการเงินและทรัพย์สิน ภายใต้สังกัดหน่วยงาน ฝ่ายบริหาร รับผิดชอบงานด้านบัญชี และการเงิน โดยแผนกบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบันทึกบัญชี การทำรายงานเพื่อผู้บริหาร การจัดทำงบประมาณและการบริหารสินทรัพย์ รวมถึงการจัดทำบัญชีเงินเดือน ส่วนแผนกการเงิน รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำรายงานฐานะเงินสด และการบริหารเงินสด 
     ปี 2547 ได้ปรับปรุงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Speed GL จากเดิมประมวลผลบน DOS พัฒนาระบบบัญชีบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยประมวลผลบนระบบปฏิบัติการ Windows ทำให้การบันทึกข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลข้อมูล สะดวก รวดเร็ว และ เก็บข้อมูลได้มากขึ้น
     ปี 2549 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร สำนักบัญชีการเงินและทรัพย์สิน ได้แบ่งทีมงานเป็น 3 ทีม ได้แก่ทีมบัญชี ทีมงบประมาณ และทีมการเงิน ทีมงานทั้งหมดมีจำนวน 8 คน และเพื่อการบริหารงานโปร่งใส และตรวจสอบได้
     ปี 2551 มหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการสำนักบัญชีการเงินและทรัพย์สิน เป็น สำนักบัญชีและทรัพย์สิน และแยกทีมการเงินเป็น สำนักการเงินและทุนการศึกษา รวมถึงมีทีมผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นทีมอาจารย์สาขาการบัญชีของมหาวิทยาลัย มาให้คำแนะนำ ปรับปรุง ระบบบัญชี และการควบคุมภายในให้มีระบบที่รัดกุม ทำงานไม่ซ้ำซ้อน และ ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
     ปี 2552 - 2557 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานทั้งระบบอีกครั้ง สำหรับในส่วนของสำนักบัญชีและทรัพย์สิน ได้ปรับเป็น งานบัญชี ทรัพย์สินและงบประมาณ ขึ้นอยู่กับสำนักบริหาร
     ปี 2558 - 2560 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างสำนักงานบัญชีทรัพย์สินและงบประมาณ โดยรวมสำนักงานการเงินเข้ามาไว้ด้วยกัน เนื่องจากจำนวนบุคลากรที่ลดลง และมีการโอนย้ายบุคลากรระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ชื่อ สำนักงานบัญชีและการเงิน ภายใต้สังกัดสำนักบริหาร
     ปี 2561 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างเป็นส่วนงานการเงิน บัญชี จัดซื้อ โดยมีบุคลากรประจำหน่วยงาน จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. คุณปริศนา เขียวอุไร หัวหน้างาน 2. คุณบุหลัน เครือเป็งกุล เจ้าหน้าที่บัญชี 3.คุณผกามาศ  แก้วรัตน์ เจ้าหน้าที่บัญชี 4.คุณกฤษณา  เนียมพาน เจ้าหน้าที่การเงิน-จัดซื้อ ภายใต้สำนักบริหาร