“ธนาคารกสิกรไทย มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมใจสู้ภัยหนาว”

คณะผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย และ ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้และผ้าห่มจำนวน 6,000 ผืน ให้กับประชาชนบนพื้นที่ราบสูง จำนวน 107 หมู่บ้าน 15 อำเภอในจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2561 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เมือวันที่ 11 ธ.ค. 2561 ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น และ นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล สำหรับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น กับ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มหาวิทยาลัยเนชั่น