หลักสูตรที่เปิด


1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
   - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.)
   - สาขาการบริหารสุขภาวะและสุขภาพคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา


1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
2. สามารถแบ่งเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรเอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript) จำนวน 1 ชุด


*หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ กรณีเอกสารไม่ครบสามารถนำมายื่นได้ก่อนวันเปิดภาคเรียนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา


1. พิจารณาจากใบสมัคร ผลการศึกษา และหรือผลงานวิชาการ ประสบการณ์ และใบรับรองผู้สมัคร
2. ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดช่องทางการรับสมัคร


1. สมัครด้วยตนเอง สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด (ชั้น 1) อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร.054-820099,054-265170 โทรสาร. 054-265184
2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ! คลิกที่นี่ !ระยะเวลาในการศึกษา


เวลาเรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (เวลา 09.00-16.00 น.)
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เรียน 1 ปี 6 เดือน (3 ภาคการศึกษา)
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) เรียน 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) เรียน 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)

2012 NTU. All Rights Reserved.