Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\ntu\news-detail.php on line 27
มหาวิทยาลัยเนชั่น
 
   
 
  ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
ประชุมทางวิชาการ
ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2559

                   มหาวิทยาลัยเนชั่นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาติกับบทบาทการผลิตบัณฑิตคุณภาพอันพึงประสงค์ การสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากความรู้ ความสามารถของนักศึกษา คณาอาจารย์ ด้วยการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดการปฏิบัติสู่สังคม ชุมชนในลักษณะการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้มีผลสัมฤทธิผลในการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

          มหาวิทยาลัยเนชั่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวได้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การส่งเสริมงานวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านการสอนและการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาการจัดการสัมมนาในหัวข้อที่เป็นที่สนใจของสังคม การจัดกิจกรรมกีฬาและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นต้นโดยทั้งสองสถาบันได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2559 นี้ ทั้งสองสถาบันจึงได้ร่วมกันจัดการสัมมนาทางวิชาการร่วม ประจำปีการศึกษา 2559 (Joint symposium#3) ขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เพื่อให้ความร่วมมือของทั้งสองสถาบันเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

เว็บไซต์
http://www.nation.ac.th/ntc2016

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2558
2016-11-30
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2558
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2557
2016-11-30
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2557