Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\ntu\news-detail.php on line 27
มหาวิทยาลัยเนชั่น
 
   
 
  ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
English Proficiency
ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)
              กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ จึงมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

เว็บไซต์

www.nation.ac.th/englishpro

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง