ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แนะนำมหาวิทยาลัย
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 

มหาวิทยาลัยเนชั่น

ปรัชญา
“ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” (Wisdom Enriches Life)
มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับ “ปัญญา ความรู้ และความเอื้ออาทร ที่มีต่อกันระหว่างมวลมนุษยชาติ”

ปณิธาณ
มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีทักษะที่จําเป็นในช่วงทศวรรษหน้า เพื่อการเป็นประชากรโลก (Global Citizen) ที่มีคุณภาพ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผล (Outcome – Based Learning) เป็นสําคัญให้การอบรมและฝึกฝนที่เน้นวิธี “เรียนกับมืออาชีพ”

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “เรียนกับมืออาชีพ และบัณฑิตจิตอาสา”

อัตลักษณ์ : (3 Skills)
1. ทักษะด้านวิชาชีพ (Professional Skills)
2. ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skills)
3. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skills)

วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยมืออาชีพ และสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายโอนความรู้ และให้บริการเชิงวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม
3. สนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. บริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ ความชำนาญในวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายโอนความรู้ให้สังคม
3. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบเนื่อง
4. บริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ในด้านบุคลากรและด้านปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ