ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แนะนำมหาวิทยาลัย
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 

มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1. คุณเสริมสิน สมะลาภา นายกสภามหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงณวุฒิ
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. คุณดวงกมล โชตะนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. คุณพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. คุณสุพจน์ เพียรศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. คุณสิริชาย ชนานำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
14. อาจารย์เอกรินทร์ วิบูลย์ตั้งมั่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ผู้แทนคณาจารย์)
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี