ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
อธิการบดี
แนะนำมหาวิทยาลัย
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
อธิการบดี

ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
ตำแหน่งปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น
โทรศัพท์ 054-265-170 ต่อ 102
อีเมล pongin@nation.ac.th
________________________________________

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2516 ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2521 ปริญญาโท สาขา การสำรวจ จัดทำแผนที่จากภาพถ่าย ทางอากาศ (โฟโตแกรมเมตรี)
สถาบันไอทีซี ประเทศเนเธอร์แลนด์
พ.ศ. 2527 ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมศาสตร์ (การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยปอลซาบาติเยร์ ประเทศฝรั่งเศส

________________________________________

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2517 - 2554 อาจารย์ประจำ ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

________________________________________

ประวัติการบริหารงาน

 พ.ศ.2517 – 2519 ผู้ช่วย/เลขานุการ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 พ.ศ.2525 – 2531 ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 พ.ศ.2532 – 2539 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 พ.ศ.2540 – 2546 คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 พ.ศ.2546 – 2554 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

________________________________________

การเป็นสมาชิกหรือดำรงตำแหน่งกรรมการของชมรม สโมสร สมาคมอื่น

 พ.ศ. 2548 – 2551 กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
พ.ศ. 2546 ปรึกษาด้าน GIS เพื่อกำหนด Regional GIS Database ขององค์การ FAO ประจำประเทศไทย
พ.ศ. 2544 ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการวิเคราะห์ตรวจสอบแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย สำนักงานคุณธรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2544)
พ.ศ. 2544 – 2546 ประธานชมรมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน สมาชิกในสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2523 – ปัจจุบัน สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
พ.ศ. 2519 – ปัจจุบัน สมาชิกในชมรมศิษย์เก่าภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2517 – 2522 ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

________________________________________

การได้รับการยกย่องในสังคมและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2543 - ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  - นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2542
  - นักศึกษาเก่าดีเด่น ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - นักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2540 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2537 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2533 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ตริตราภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2529 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ตริตราภรณ์มงกุฎไทย